عکاسی خیابان تورنتو 2017 - نکات و ترفندها


مرکز شهر تورنتو 2017

در این ویدئو، من قصد دارم به شما برخی نکات و ترفندهای عکاسی خیابانی و فلسفه ای را که ممکن است فراتر از آن باشد، آموزش دهم