گالری عکاسی خیابانی استانبول 2017 - فرزاد عبدالهی

در اینجا برخی از عکسهای خیابانی من در سفری به استانبول - ترکیه، نشان داده می شود