گالری عکاسی خیابانی ونیز 2017 - فرزاد عبدالهی

در اینجا برخی از عکسهای خیابانی من در سفری به ونیز - ایتالیا، نشان داده می شود